Hadis-Hadis Nabi Saaw Menggembirakan Kaum Syiah

Hadis-Hadis Nabi Saaw Menggembirakan Kaum SyiahHadis-Hadis Nabi SAAW Menggembirakan Kaum SyiahAmat banyak hadis sahih mengenai hal ini yang disalurkan melalui Al-‘Itrah (keluarga suci Rasulullah SAWW). Inilah sebagian yang diriwayatkan pula oleh para ahli hadis Ahlus-Sunnah melalui saluran-saluran sanad mereka. Sebagaimana yang tertera pada halaman 96, kitab Ash-Shawa’ig Al-Muhriqah karangan Ibn Hajar, Al-Hafizh Jamaluddin Az-Zarnadi meriwayatkan dari Ibn Abbas r.a.: Ketika Allah SWT menurunkan ayat,Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya.

Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. (Al-Bayyinah: 7-8). Rasulullah SAWW berkata kepada Ali r.a.: “Mereka itu adalah kamu dan syi’ah (pendukung-pendukung)-mu. Pada Hari Kiamat kelak, kamu dan mereka akan datang dalam suasana ridha dan diridhai. Sedangkan musuh-musuhmu akan datang dalam keadaan gelisah dan terbelenggu.”

Al-Hakim telah pula meriwayatkan dalam kitab Syawahid At-Tanzil, dari Ibn Abbas r.a.: “Ayat ini (Al-Bayyinah : 7-8) diturunkan berkenaan dengan Ahlul-Bayt.” Begitu juga Ibn Hajar, pada Pasal I, Bab XIdari Ash-Shawa’iq, telah menggolongkannya dalam ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan mereka.

Dalam kitabnya, Syawahid At-Tanzil pula, ia (Al-Hakim) telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib: Pada detik-detik terakhir ketika Rasulullah SAWW hendak mengembuskan napasnya yang terakhir, seraya bersandar di dadaku, beliau berkata, “Hai Ali, tidakkah kau dengar firman Allah SWT,Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah sebaik-baik makhluk (Al-Bayyinah: 7)? Mereka itu adalah syi’ah (pendukung-pendukung)-mu. Kelak, tempat janji pertemuanku dengan kau dan mereka sekalian adalah telaga Al-Haudh. Mereka akan dipanggil dalam keadaan putih bersih dan bersinar wajah-wajahnya.”

Ad-Dailami merawikan, seperti termaktub pada halaman 96, kitab Ash-Shawa’iq Al-Muhriqah,bahwa Rasulullah SAWW pernah bersabda: “Hai Ali, sesungguhnya Allah SWT telah mengampuni engkau, anak-anakmu, keturunanmu, keluargamu, syi’ah (pengikut-pengikut)-mu dan para pencintasyi’ah-mu.”

Ath-Thabrani dan banyak ahli hadis lainnya meriwayatkan bahwa pada hari “peristiwa Basrah” dihadapkan kepada Ali r.a. sejumlah emas dan perak (hasil rampasan perang). Ali berkata: “Hai ‘kuning dan putih’, perdayakanlah orang-orang selain aku. Perdayakan orang-orang Syam jika mereka memperolehmu, kelak!” Ucapannya ini membuat gelisah banyak orang dari pengikutnya. *) Ketika hal ini disampaikan kepada Ali r.a., ia memanggil mereka dan berkata: “Sesungguhnya kekasihku, Rasulullah SAWW, pernah bersabda: ‘Hai Ali, sesungguhnya kamu dan syi’ah (para pengikut)-mu akan menghadap Allah SWT dalam keadaan ridha dan diridhai. Sebaliknya, musuh-musuhmu akan menghadap-Nya dalam keadaan gelisah dan terbelenggu lehemya.’ (Ketnudian Ali mengangkat tangannya dan menggenggamkannya di lehernya seolah-olah belenggu yang membuat lehernya tertengadah ke atas).

Ibn Hajar telah menukil hadis ini di halaman 92, dalam Ash-Shawa’iq-nya., seraya mengomentarinya dengan ucapan-ucapan yang amat menggelikan sedemikian hingga membuat seorang ibu yang kematian anaknya tertawa. Kami hanya mengambil apa yang diriwayatkannya dan berp aling dari komentarnya itu.**)

Ath-Thabrani meriwayatkan, dalam Ash-Shawa’iq, halaman 96, bahwa Rasulullah bersabda kepada Ali: “Empat orang pertama yang memasuki surga adalah aku, engkau, Hasan, Husain, dan kemudian anak keturunan kita di belakang serta syi’ah (pengikut-pengikut) kita di samping kanan dan kiri kita.” Ahmad bin Hanbal dalam Manaqib-nya — seperti tercantum dalam Ash-Shawa’iq, halaman 96 — juga telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAWW bersabda kepada Ali r.a.: “Tidakkah engkau merasa puas bahwasanya engkau dan aku berada di surga, sedangkan Hasan dan Husain serta syi’ah (pendukung-pendukung) kita berada di sisi kanan dan kiri kita.”

Al-Hakim merawikan — sebagaimana yang tertera dalam kitab tafsir Majma’ Al-Bayan tentang ayat “al-mawaddah fil-qurba” (kasih sayang terhadap sanak keluarga Rasulullah SAWW — Asy-Syura: 23), bahwa Abul-Bahili berkata, Rasulullah SAWW pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan aku dan Ali dari satu pohon. Maka aku adalah pokoknya, Ali cabangnya, Fathimah serbuk sarinya, Al-Hasan dan Al-Husain buahnya dan para syi’ah (pengikut) kita adalah dedaunannya. Oleh sebab itu barangsiapa bergantung pada salah satu dahannya, ia pasti selamat, dan barangsiapa menyimpang darinya akan terjatuh. Meskipun seorang hamba menyembah Allah SWT sepanjang seribu tahun, kemudian seribu tahun lagi sehingga menjadi seperti tempat air dari kulit yang sudah keriput, sementara ia tidak mencintai kita, maka Allah SWT akan mengempaskannya di atas batang hidungnya ke dalam neraka.” (Kemudian beliau SAWW membaca firman Allah):

Katakanlah: “Tiada apa pun yang kuminta dari kamu atas seruanku ini selain kasih sayang kepada kerabatku.” (Asy-Syura: 23).

Siapakah yang Dimaksud dengan Syi’ah Ali?

Tiada keraguan sedikit pun, bahwa syi’ah (para pendukung) Ali dan Ahlul-Bayt adalah orang-orang Muslim yang rriengikuti mereka (Ahlul-Bayt) dalam urusan agama dan mendukung mereka. Alhamdulillah, kami telah mengikuti mereka sepenuhnya dalam seluruh cabang agama dan akidahnya, ushul-fiqh serta kaidah-kaidahnya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis dan Al-Quran serta ilmu akhlak, perilaku dan sopan santun. Semua itu sebagai manifestasi ketundukan kami sepenuhnya kepada kepemimpinan mereka serta demi pengakuan atas perwalian mereka. Kami pun selalu mendukung para pencinta mereka dan menjauhi musuh-musuh mereka sebagai perwujudan kaidah-kaidah kecintaan serta penerapan norma-norma akhlak dalam hal kasih sayang terhadap keluarga Rasulullah SAWW Dengan demikian kami selalu bertindak sebagai syi’ah (pendukung) mereka sementara mereka selalu kami jadikan sebagai wasilah dan perantara. Segala puji bagi Allah atas petunjuk-Nya kepada kami untuk mengikuti agama-Nya serta taufik-Nya atas kami untuk memenuhi seruan yang disampaikan oleh Rasulullah SAWW agar berpegang teguh pada Ats-Tsaqalain (Al-Quran suci dan ‘itrah, keluarga suci Nabi SAWW), serta memasuki “kota ilmunya” melewati “pintunya”. Yaitu “pintu pengampunan dosa”, “jaminan keamanan bagi segenap penghuni bumi”, serta “bahtera-bahtera penyelamat bagi umat ini”. Dan sekali lagi, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami jalan ini. Sungguh kami tiada akan memperoleh hidayah seandainya Allah SWT tiada memberinya kepada kami.

Dalam kitab Ash-Shawa’ig, halaman 91, diriwayatkan dari Ibn Sa’ad bahwa Ali berkata: Rasulullah SAWW pernah mengatakan kepadaku bahwa sesungguhnya orang pertama yang masuk surga adalah aku, Fathimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Aku bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana dengan para pencinta-pencinta kita?” Jawab beliau: “Mereka berada di belakang kalian.”

Ad-Dailami meriwayatkan — seperti yang tersebut dalam kitab di atas — sebuah hadis marfu’:”Putriku Fathimah diberi nama seperti itu karena Allah SWT telah memisahkannya serta para pencintanya dari jilatan apineraka.”[1]

Pada halaman dan kitab yang sama, Ahmad bin Hanbal dan Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAWW menggandeng tangan Hasan dan Husain seraya bersabda: “Siapa pun yang mencintaiku dan mencintai kedua anak ini, serta ayah dan ibu mereka berdua, maka ia akan bersamaku pada derajatku di Hari Kiamat kelak.”[2]

Dalam At-Tafsir Al-Kabir, Ats-Tsa’labi meriwayatkan dengan sanad kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, bahwa Rasulullah SAWW pernah bersabda: “Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan men-cintai keluarga Muhammad,[3] maka ia mati syahid. Barangsiapa mati dalam keadaan mencintai keluarga Muhammad, niscaya ia akan terampuni. Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan mencintai keluarga Muhammad, maka ia mati dalam keadaan bertobat. Barangsiapa mati dalam keadaan mencintai keluarga Muhammad, maka berarti ia mati dalam keadaan beriman yang sempurna. Barangsiapa mati dalam keadaan mencintai keluarga Muhammad, maka Malaikat Al-Maut beserta Munkar dan Nakir akan mengabarinya dengan surga. Barangsiapa meninggal dalam keadaan mencintai keluarga Muhammad akan diantar ke surga laksana pengantin perempuan yang diantar ke rumah suaminya. Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan mencintai keluarga Muhammad, maka Allah SWT akan menjadikan kuburannya sebagai tempat kunjungan Malaikat rahmat. Barangsiapa wafat dalam keadaan mencintai keluarga Muhammad, maka ia mati (sebagai pengikut) sunnah (Muhammad) dan anggota jamaah (kaum Muslim). Adapun Orang yang meninggal dunia dalam keadaan membenci keluarga Muhammad, maka, di Hari Kiamat kelak, akan tertulis di antara kedua matanya ‘Orang ini telah putus asa dari rahmat Allah ‘. ” ( Al-Hadits)

Az-Zamakhsyari telah menukilkan hadis ini, secara mursal, dalam tafsir ayat “Al-Mawaddah fi Al-Qurba”, surah Asy-Syura: 23, dalam kitab tafsir Kasysyaf-nya, sebagai hadis yang tidak mengandung keraguan sedikit pun. Demikian pula para penyusun tulisan mengenai “Manaqib” dan “Fadha`il” telah meriwayatkan hadis ini, adakalanya dengan menyebutkan sanadnya, namun adakalanya secara mursal,yakni tanpa merasa perlu menyebutkan sanadnya.

Anda pun pasti tahu bahwa martabat yang mulia ini dikaruniakan kepada mereka, mengingat bahwa mereka adalah “bukti-bukti Allah” yang amat kuat, tempat menimba air syariat-Nya yang jernih dan bersih. Mereka adalah orang-orang kepercayaan-Nya sepeninggal Nabi Muhammad SAWW Dan mereka adalah duta-duta-Nya dalam penyampaian amar ma’ruf nahi munkar. Itulah sebabnya, barangsiapa mencintai mereka karena hal tersebut, maka ia adalah pencinta AUah dan siapa membenci mereka maka ia adalah pembenci Allah SWT Mengingat hal inilah, Al-Farazdaq menyenandungkan bait-bait syairnya tentang mereka (Ahlul-Bayt):

. . . Mereka itu dari keluarga mulia

kecintaan terhadap mereka adalah sebagian dari agama

kebencian terhadap mereka adalah kekafiran

Dekat kepada mereka berarti keselamatan!

Jika dihitung-hitung orang yang bertakwa

Merekalah pemuka-pemukanya!

Atau, bila ada orang yang bertanya:

Siapa penghuni bumi paling utama?

Jawabnya pasti: Itulah mereka!

Dalam kitab Ash-Shawa’iq, Bab IX, di bagian akhir Pasal 2, halaman 75, disebutkan bahwa Imam Ahmad merawikan dari Ali, yang berkata: Pemah Rasulullah SAWW mencariku lalu menemuiku di sebuah kebun. Beliau bersabda; “Bangkitlah, demi Allah, sungguh aku akan membuatmu ridha! Engkau adalah saudaraku dan ayah putra-putraku. Engkau berjuang demi tegaknya sunnahku. Barangsiapa mati dalam keadaan berpegang teguh pada pesanku, maka ia tergolong ahli surga. Dan barangsiapa wafat dalam keadaan mencintaimu, maka ia telah memenuhi kewajibannya. Dan siapa pun meninggal dunia dalam keadaan mencintaimu sesudah kematianmu, niscaya Allah SWT akan menjamin keselamatan dirinya serta keimanannya selama matahari masih terbit dan terbenam.”

Pada penjelasan makna kedua dari makna-makna yang disebut dalam penafsiran ayat “al-mawaddah fi al-qurba”, dalam kitabnya Ash-Shawa’iq, Ibn Hajar menyebutkan sebuah hadis:[4]

Nabi Muhammad SAWW pada suatu hari muncul di hadapan sahabat-sahabatnya dengan wajahnya yang berseri-seri laksana bulan purnama. Abdur-Rahman bin Auf bertanya mengenai itu. Maka Rasul SAWW bersabda: “Berita gembira disampaikan Tuhanku kepadaku mengenai saudaraku, sepupuku serta putriku. Yaitu bahwa Allah mengawinkan Ali dengan Fathimah, dan memerintahkan malaikat Ridwan, penjaga pintu surga, untuk menggerakkan pohon thuba (di surga) sehingga menumbuhkan lembaran-lembaran — sejumlah para pencinta Ahlu-Bayt-ku. Dan la menciptakan di bawahnya malaikat dari cahaya, lalu menyampaikan satu lembar kepada setiap malaikat. Maka apabila tiba Hari Kiamat, berserulah para malaikat di antara seluruh makhkik. Dan tidak terkecuali seorang pun dari pencinta-pencinta Ahlul-Bayt melainkan disodorkan sehelai surat kepadanya sebagai tanda keselamatan dari azab neraka. Dengan demikian, jadilah saudaraku, sepupuku dan putriku sebagai pembebas dari api neraka bagi sejumlah besar laki-laki dan wanita dari umatku.”

Hadis-hadis seperti ini tidak mungkin tercakup semuanya dalam tulisan ini. Namun cuplikan sebagiannya di atas, mudah-mudahan cukup memuaskan bagi siapa saja yang dikaruniai Allah SWT hidayah dan inayah-Nya.

Dan mudah-mudahan sesudah keterangan ini, setiap Syi’i mengerti bahwa kalangan Ahlus-Sunnah telah berkata yang sebenarnya serta mengakui. Begitu pula semoga orang Sunni mengetahui bahwa sesudah adanya berita-berita yang menggembirakan ini, tidak akan muncul lagi perasaan kurang senang terhadap saudara-saudara mereka dari kalangan Syi’ah.

Salam sejahtera serta rahmat Allah dan berkah-Nya atas mereka yang senantiasa mengikuti sunnah dan menjauhi segala bentuk fitnah.▪

*) Mereka tadinya mungkin mengharapkan emas dan perak (yang diperoleh sebagai hasil rampasan perang Jamal) akan dibagi-bagikan kepada mereka, dan tidak dimasukkan ke dalam Bayt Al-Mal — Penerj.

**) Komentar Ibn Hajar (dalatn Shawa’iq-nya), setelah menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan Ali r.a. dan Syi’ah-nya, tersebut di atas adalah: “… Janganlah hendaknya kaum Rafidhah dan Syi’ah mengira, dengan adanya hadis-hadis sepetti ini, bahwa merekalah yang dimaksud dengan para ‘para pencinta Ahlul-Bayt (keluarga Nabi)’. Sebab mereka telah melampaui batas dalam kecintaan terhadap Ahlul-Bayt sedemikian sehingga terjerumus kepada pengkafiran para sahabat dan penyesatan umat. Sedangkan Ali r.a. pemah berkata: ‘Akan binasa siapa melampaui batas dalam mencintaiku…'”

Selanjutnya Ibn Hajar berkata: “… yang dimakaud dengan syi’ah (atau para pendukung dan pencinta) Ali r.a. dalam hadis-hadis seperti ini ialah Ahlus-Sunnah, kaiena meiekalah yang benar-benar mencintai Ali dan Ahlul-Bayt pada umumnya serta syi’ah (para pendukung) mereka, seperti diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Adapun orang-orang selain mereka, pada hakikatnya, adalah musuh-musuh. Sebab, kecintaan yang keluar dari batas syariat dan yang menyimpang dari jalan kebenaran, adalah permusuhan terbesar yang membawa kepada kebinasaan …” — penerj.

[1] Begitu pula An-Nasai telah merawikan seperti itu, sebagaimana yang terdapat pada halaman 96 kitab Ash-Shawa’iq.

[2] Abu Dawud telah pula merawikannya seperti tertulis pada halaman 103 dalam Ash-Shawa’iq dan ditambahkan di dalamnya: “… dan mati dalam keadaan mengikuti sunnahku …” Dengan ini, dapat diketahui bahwa mengikuti sunnah beliau tidaklah akan tercapai kecuali dengan mencintai mereka (keluarga Rasulullah SAWW).

[3] Yang dimaksud dengan “keluarga Muhammad” dalam hadis ini dan semacamnya adalah keseluruhan mereka yang diwakili oleh Imam-imam mereka. Yaitu mereka yang merupakan para khalifah (pengganti) Rasulullah SAWW, pengemban wasiatnya, wali-walinya serta pewaris-pewaris kekuasaannya. Dan mereka adalah yang disebut oleh beliau sebagai satu di antara dua tsaqal (benda amat berharga) di samping tsagal lainnya, yaitu Al-Quran, yang kedua-duanya tidak akan berpisah lampai Hari Kiamat. Maka, siapa saja berpegang teguh pada kedua-duanya, pasti takkan tersesat, dan siapa saja yang meninggalkan keduan-duanya, pasti tak beroleh petunjuk.

Jadi yang dimaksud dengan “keluarga Muhammad” di sini bukanlah mencakup semua orang perorang dari mereka. Karena martabat yang amat tinggi ini tidak akan diperoleh kecuali — secara khusus — oleh para wali Allah yang teguh menjalankan perintah-perintah-Nya. Hal ini sesuai dengan hadis-hadis shahih yang mutawatir daii saluran al-‘itrah, keluarga suci Rasulullah SAWW. Namun, memang benar bahwa mencintai semua keluarga Rasulullah SAWW dan semua anak keturunannya merapakan kewajiban, mengingat bahwa mereka itu adalah ranting-ranting yang berasal dari pohon Rasulullah SAWW yang suci. Hanya dengan cara teperti ini, akan diperoteh derajat yang dekat kepada Allah SWT serta syafaat dari datuk mereka, Rasulullah SAWW. Sehubungan dengan ini, aku pernah mewasiatkan kepada anak-anakku supaya mcnuliskan hadis ini di atas kain kafanku, sesudah dua kalimat syabadat, agar aku dapat berjumpa dengan Allah SWT bersamanya. Kini kuulang-ulang lagi dan kutandaskan wasiatku kepada mereka. Dan hendaknya dituliskan puli di atas serbanku.

[4] Baca kitab Ash-Sahawa’iq, halaman 103. Hadis ini juga dirawikan oleh banyak dari kalangan para penulis masalahmanagib dan fadha-il (keutamaan para sahabat).

Pos ini dipublikasikan di Analisis Hadis, Analisis Sejarah dan tag , , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Hadis-Hadis Nabi Saaw Menggembirakan Kaum Syiah

  1. farid berkata:

    sesat..!!!
    Jika merasa benar, cobalah mati dan jawabannya ada disana.

    • Alex berkata:

      yang membedakan antara orang yang berilmu dan tidak adalah mereka tidak akan mengkafirkan sesama saudaranya…..Allah Swt sangat murka terhadap orang-orang demikian….

Tulis Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s